Kurumsal

Tarihçe

EDİRNE İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

904 Sayılı Islahı Hayvanat Kanunu ve bu kanunu tadil eden 28/2/1995 tarih ve 4084 Sayılı Kanun uyarınca, Balıkesir Valiliğinin 06/09/1995 tarihli onayı ile kuruluşuna izin verilen Birliğin tescilli 14/12/1995 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, 25/12/1995 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda 28/1/2015 tarih ve 6589 sayılı kanun ile yapılan değişiklik ile ıslah amaçlı birliklere daha geniş bir yasal statü kazandırılmıştır.
“Islah amaçlı yetiştirici birlikleriMADDE 10/A – (1) Hayvan gen kaynaklarının korunması, araştırılması, tespiti, ıslahı, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve pazarlanması konularında faaliyet göstermek amacıyla gerçek veya tüzel kişi yetiştiriciler tarafından, tüzel kişiliği haiz ve özel hukuk hükümlerine tabi ıslah amaçlı yetiştirici birliği kurulabilir.(2) Islah amaçlı yetiştirici birliği, koyun ve keçi türlerinde müştereken, diğer hayvan cinslerinde ise aynı türden hayvana veya arılı kovana sahip en az yedi yetiştiricinin bir araya gelmesiyle kurulur. İl düzeyinde ıslah amacına yönelik aynı türden yalnızca bir birlik kurulabilir. Kurucu üyelerce hazırlanıp imzalanan ve Bakanlık tarafından yayımlanan tip ana sözleşmeye aykırı hükümler içermeyen ana sözleşme Bakanlık il müdürlüğüne verilir. Birliğin kuruluşuna izin verilmesi hâlinde ana sözleşme, kurucu üyelerin başvurusu üzerine birliğin bulunduğu yer ticaret sicilinde tescil ve ilan olunur. Birlik, ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır ve tescilden itibaren üç ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapar. İlk toplantıda birlik asıl üye sayısının yönetim ve denetleme kurullarını oluşturacak sayının altında olduğunun tespiti hâlinde, toplantı tarihinden itibaren bir ay içinde ikinci genel kurul toplantısı yapılır. Bu toplantıda da yeterli asıl üye sayısına ulaşılamaması hâlinde birlik, Bakanlık il müdürlüğünün onayı ile dağılır. Birlikler, ihtiyaç duyulan yerlerde Bakanlığın izniyle şube veya irtibat bürosu açabilir; birliğin görevlerini yürütmek üzere ihtiyaç duyduğu sayıda personel çalıştırabilir.

”Birliğin merkezi EDİRNE olup, bölgesi il sınırları dâhilindedir.

Soykütüğü ve verim kayıtları tutulmuş yüksek verimli damızlık süt sığırı yetiştirilmesi ve bunların hayvan varlığı içerisindeki sayılarının artırılarak, damızlık ihtiyacının ithalat yerine yurt içinden karşılanması birliğin temel amacıdır.Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri, hayvancılığı gelişmiş ülkelerde bir asır öncesi kurulup faaliyetini devam ettirirken, ülkemizde 1995 yılında çıkarılan 4084 sayılı Kanun kapsamında kurulmaya başlanmış ve bugün ülkemiz genelinde 81 ilde kurulmuş durumdadır.
Başa dön tuşu